கோவில்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கோவில்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கோவில்களை
2. கோவில்களில் இருப்பவைகளை
3. கோவில்களோடு இருப்பவைகளை
4. கோவில்களாகி இருப்பவைகளை
5. கோவில்களால் இருப்பவைகளை
6. கோவில்களுக்கு இருப்பவைகளை
7. கோவில்களுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

கண்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கண்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கண்களை
2. கண்களில் இருப்பவைகளை
3. கண்களோடு இருப்பவைகளை
4. கண்களாகி இருப்பவைகளை
5. கண்களால் இருப்பவைகளை
6. கண்களுக்கு இருப்பவைகளை
7. கண்களுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

மான்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

மான்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. மான்களை
2. மான்களில் இருப்பவைகளை
3. மான்களோடு இருப்பவைகளை
4. மான்களாகி இருப்பவைகளை
5. மான்களால் இருப்பவைகளை
6. மான்களுக்கு இருப்பவைகளை
7. மான்களுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

கழுதைகளை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கழுதைகளை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:

    1. கழுதைகளை

    2. கழுதைகளில் இருப்பவைகளை

    3. கழுதைகளோடு இருப்பவைகளை

    4. கழுதைகளாகி இருப்பவைகளை

    5. கழுதைகளால் இருப்பவைகளை

    6. கழுதைகளுக்கு இருப்பவைகளை

    7. கழுதைகளுக்கே இருப்பவைகளை

“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.
source: https://archive.org/download/makkal/kaattappovathu.pdf

உயிர்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

உயிர்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
    1. உயிர்களை
    2. உயிர்களில் இருப்பவைகளை
    3. உயிர்களோடு இருப்பவைகளை
    4. உயிர்களாகி இருப்பவைகளை
    5. உயிர்களால் இருப்பவைகளை
    6. உயிர்களுக்கு இருப்பவைகளை
    7. உயிர்களுக்கே இருப்பவைகளை

“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

source: https://archive.org/download/makkal/kaattappovathu.pdf

திருச்சிராப்பள்ளியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

திருச்சிராப்பள்ளியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. திருச்சிராப்பள்ளியை
2. திருச்சிராப்பள்ளியில் இருப்பவைகளை
3. திருச்சிராப்பள்ளியோடு இருப்பவைகளை
4. திருச்சிராப்பள்ளியாகி இருப்பவைகளை
5. திருச்சிராப்பள்ளியால் இருப்பவைகளை
6. திருச்சிராப்பள்ளிக்கு இருப்பவைகளை
7. திருச்சிராப்பள்ளிக்கே இருப்பவைகளை

“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

source: https://archive.org/download/makkal/kaattappovathu.pdf

கன்னியாகுமரியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கன்னியாகுமரியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கன்னியாகுமரியை
2. கன்னியாகுமரியில் இருப்பவைகளை
3. கன்னியாகுமரியோடு இருப்பவைகளை
4. கன்னியாகுமரியாகி இருப்பவைகளை
5. கன்னியாகுமரியால் இருப்பவைகளை
6. கன்னியாகுமரிக்கு இருப்பவைகளை
7. கன்னியாகுமரிக்கே இருப்பவைகளை

“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

source: https://archive.org/download/makkal/kaattappovathu.pdf