கன்னியாகுமரியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கன்னியாகுமரியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கன்னியாகுமரியை
2. கன்னியாகுமரியில் இருப்பவைகளை
3. கன்னியாகுமரியோடு இருப்பவைகளை
4. கன்னியாகுமரியாகி இருப்பவைகளை
5. கன்னியாகுமரியால் இருப்பவைகளை
6. கன்னியாகுமரிக்கு இருப்பவைகளை
7. கன்னியாகுமரிக்கே இருப்பவைகளை

“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

source: https://archive.org/download/makkal/kaattappovathu.pdf