கழுதைகளை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கழுதைகளை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:

    1. கழுதைகளை

    2. கழுதைகளில் இருப்பவைகளை

    3. கழுதைகளோடு இருப்பவைகளை

    4. கழுதைகளாகி இருப்பவைகளை

    5. கழுதைகளால் இருப்பவைகளை

    6. கழுதைகளுக்கு இருப்பவைகளை

    7. கழுதைகளுக்கே இருப்பவைகளை

“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.
source: https://archive.org/download/makkal/kaattappovathu.pdf