திருச்சிராப்பள்ளியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

திருச்சிராப்பள்ளியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. திருச்சிராப்பள்ளியை
2. திருச்சிராப்பள்ளியில் இருப்பவைகளை
3. திருச்சிராப்பள்ளியோடு இருப்பவைகளை
4. திருச்சிராப்பள்ளியாகி இருப்பவைகளை
5. திருச்சிராப்பள்ளியால் இருப்பவைகளை
6. திருச்சிராப்பள்ளிக்கு இருப்பவைகளை
7. திருச்சிராப்பள்ளிக்கே இருப்பவைகளை

“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

source: https://archive.org/download/makkal/kaattappovathu.pdf