மான்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

மான்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. மான்களை
2. மான்களில் இருப்பவைகளை
3. மான்களோடு இருப்பவைகளை
4. மான்களாகி இருப்பவைகளை
5. மான்களால் இருப்பவைகளை
6. மான்களுக்கு இருப்பவைகளை
7. மான்களுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.